This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
 

POLSKI LINK - Polska Społeczność w Leeds, Yorkshire, Anglia.

Polskie Chrzescijanskie Spotkania w Leeds, w Anglii. Zapraszamy! www.polskilink.com.pl . POLISH CHRISTIAN FELLOWSHIP IN LEEDS.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Zasady Wiary

Zasady Wiary

E-mail Print PDF

ZASADY WIARY

PISMO ŚWIĘTE

Wierzymy w Pismo Święte tj. Stary i Nowy Testament jako jedyny, werbalnie natchniony przez Boga, nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary. Nie istnieją żadne dokumenty pretendujące do miana natchnionych przez Boga, na które moglibyśmy się powoływać poza Pismem Świętym składającym się z 66 ksiąg.

 

BÓG
Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Biblia jasno przedstawia Boga jako trzy oddzielne osoby równe co do natury (II Kor. 13:13; Mt. 28:19). Biblia mówi, że:

 

- Ojciec jest Bogiem (J. 6:27; Rz. 1:7)

- Syn jest Bogiem (J. 1:1; 20:28; Hbr.1:8; I J. 5:20; Flp. 2:6)

- Duch Święty jest Bogiem (Dz. 5:3-4).

 

JedynyBóg: Bóg jest jeden (V Moj. 6:4; Iz. 45:5; Mk. 12:29-32)
Bóg jest wieczny, nieskończony, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i  ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w miłości, świętości i sprawiedliwości.

 

Objawiony w ciele: Jezus Chrystus posiada dwie natury: boską, w której istnieje odwiecznie, i ludzką, którą nabył w chwili narodzenia na ziemi (J. 1:1;14) . Wierzymy w Jego poczęcie z Marii dziewicy, bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć na krzyżu, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię. kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.

 

Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, odradza, odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pocieszycielem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem.

 

CZŁOWIEK
Wierzymy, że człowiek /kobieta i męzczyzna/ został stworzony przez Boga na Jego obraz Zarówno kobieta i mężczyzna mają w sobie równą godność i wartość. Zgrzeszywszy, człowiek ściągnął na siebie i całą ludzką rasę śmierć fizyczną i duchową, która jest oddzieleniem od Boga, stąd każdy człowiek przychodzący na świat rodzi się z grzeszną naturą i grzeszy w myśli, słowie i uczynku. Człowiek to: duch, dusza i ciało (I Moj.1:27; 5:1; 1Kor.11:7; Rz.3:10-23; 6:23; Ga.3:22; I Tes. 5,23; Hbr 4,12). Każdy człowiek jest zatem pod sprawiedliwym potępieniem Bożym. Bóg dokonuje odrodzenia i odnowienia  tych, którzy pokutują ze swoich grzechów i wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana; ogłasza ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im grzechy, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało chrzcząc Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i dziedzictwa z Chrystusem.

 

KOŚCIÓŁ
Wierzymy w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół, do którego należą zbawieni /odrodzeni z wody i z Ducha/ ze wszystkich narodów. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła. Wierzymy w powszechne kapłaństwo wierzących, którzy jako członkowie Ciała Chrystusowego wykonują służbę zleconą przez Ducha Świętego. ( Mt. 28: 18-20; I Kor. 12:4-6; Ef. 1:22-23, 2: 19-22, 3: 6-10, 4:11-13, 5:24-27; Dz. 2:42; I Tes. 2:14; IP. 2: 9-10; I J. 4:17).

 

Celem Kościoła jest oddawanie czci Bogu, głoszenie Dobrej Nowiny i czynienie uczniami wszystkie narody. Każdy Kościół powinien funkcjonować według wzoru nowotestamentowego    ( I Kor. 3:9-13; 10:21-24, 14: 33) oraz kierować się Słowem Bożym przy współdziałaniu Ducha Świętego (Ef. 4: 4-16; I Tes. 5: 14-22).

 

Członkowie Kościoła są powołani do życia w bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem, do życia w posłuszeńtwie Bożemu Słowu, w miłości Bożej i w świętości, stając się Jego dojrzałymi naśladowcami. Ci, którzy trwają w grzechu powinni być napominani, nawoływani do pokuty i poddani kościelnej dyscyplinie, zgodnie z zasadami Pisma Świętego.

 

ZBAWIENIE

Wierzymy, że człowiek, mimo grzesznego stanu, w jakim się znajduje, może dostąpić zbawienia z łaski przez wiarę i poprzez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa narodzić się na nowo z Ducha Świętego, stając się dzieckiem Bożym i dziedzicem życia wiecznego.

 

A. Z łaski przez wiarę: Biblia stwierdza, że jedyna podstawą zbawienia jest wiara, a nie uczynki. Dlatego człowiek jest zbawiony tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ef. 2:5, 8, 9). Wykonywanie dobrych uczynków jest naturalnym skutkiem dzieła odrodzenia jakie Bóg dokonuje w osobie przychodzącej do Niego z wiarą (Ef.2:10).

 

B. Narodzony na nowo: Narodzenie na nowo jest konieczne do zbawienia (J. 3:7). Jest to duchowe narodzenie się człowieka poprzez Słowo Boże i Ducha Bożego (J.3:5). Fizyczne narodzenie kończy się fizyczna śmiercią, natomiast duchowe narodzenie umożliwia nam wieczne życie z Bogiem.

 

C. Dziecko Boże: W chwili nowo-narodzenia stajemy się dziećmi Bożymi przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa (Rz. 8:14-17; I J. 3: 1-2).

 

D. Dziedzic życia wiecznego: Człowiek wierzący jest zbawiony i bezpieczny na całą wieczność w Chrystusie, jeśli tylko aż do końca zachowa niewzruszenie ufność jaką miał na początku (Rz. 8:17; Fil. 1:6; Kol. 1,23; Hbr. 3:14; 1J. 5:12-13).

 

CHRZEST I WIECZERZA PANSKA

Chrzest i Wieczerza Pańska zostały dane Kościołowi przez Chrystusa jako widzialne znaki ewangelii. Chrzest jest symbolem jedności z Chrystusem i wejścia do Jego Kościoła, ale nie udziela duchowego życia. Chrztu dokonuje się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, po przyjęciu wyznania wiary. Wieczerza Pańska jest pamiątką ofiary Chrystusa złożonej raz na zawsze i nie wymaga żadnych zmian w chlebie i winie. Wszystkie jej błogosławieństwa są odbierane przez wiarę.(Jan 13, 1Kor 11,23-26)

 

PRZYSZLOSC

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powróci w chwale. Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczne przebywanie zbawionych z Bogiem oraz wieczne cierpienia. Bezbożni zostaną wysłani do miejsca wiecznej kary i oddzielenia od Boga, które Biblia nazywa "jeziorem ognistym", a sprawiedliwi wejdą do życia w wiecznej radości w społeczności z Bogiem, który uczyni wszystko nowe i będzie uwielbiony na wieki. (Jan 5:24, 29; Mt. 25,31-46; Obj. 20:11-14)

 

Wypełnianie Bożych celów uważamy za nadrzędną sprawę życia i służby. Biblia jest świadectwem tego, jak Bóg, poprzez różne wydarzenia, prowadzi historię ku ściśle określonemu celowi. Jako słudzy Jezusa Chrystusa, także chcemy, aby nasze życie służyło wypełnianiu Bożych zamiarów, naśladując Chrystusa. Dokonując wyborów i podejmując bieżące decyzje pragniemy kierować się miłością do Boga i znajomością Bożej woli, do której wypełnienia  zmierza cała historia. Świadomi tego, do czego Bóg nas stworzył i przeznaczył wołamy: przyjdź Panie Jezu! (Ef. 3:9-11; Kol.1,20, 1Kor 15:24-28)

Last Updated on Friday, 03 July 2015 08:03